https://www.traditionrolex.com/16
瑪倉派佛學會 - 南無第三世多杰羌佛

視訊要聞

第三世多杰羌佛
獲世界和平最高榮譽獎。

世界最高領袖獲
世界和平獎第一人。

聯絡我們

總會

桃園市蘆竹區長興路三段265號

電話

+886-3-324-3396

參訪時間

09:00 am~21:00pm

https://www.traditionrolex.com/16